Zwroty i reklamacje

Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
Zasady zgłaszania reklamacji:

  1. a) Reklamacja powinna być zgłoszona drogą mailową na adres: sklep@kador.pl i powinna zawierać szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Wadliwy Towar Klient powinien odesłać na adres Sprzedającego: KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 58-535 Miłków 1.
    b) Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
    c) Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

W przypadku Klienta, niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązują zasady zgłaszania i rozpoznawania reklamacji opisane w Ogólnych warunkach sprzedaży KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opublikowanych na stronie www.kador.pl

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby dokonać zwrotu towaru Kupujący powinien:

  1. a) poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy jednoznacznym oświadczeniem, np. przez informację wysłaną drogą mailową na adres: sklep@kador.pl lub przez pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy.
    b) odesłać lub przekazać towar Sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres siedziby Sprzedającego.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący ponosi też odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep). Zwrot nastąpi tym samym lub innym kanałem płatności, o ile Kupujący wyraził na to zgodę.

Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko Klienta)
(adres Klienta)
(e-mail i telefon Klienta)

KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
58-535 Miłków 1

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu ……………………………………………

Towar otrzymano dnia…………….

Wobec powyższego proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie……………………………………….. złotych) na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Państwu w dniu …………… w stanie niezmienionym.

 

 

Data i podpis Klienta