Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. W oparciu o Sklep internetowy [dalej „Sklep”] Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Pod pojęciem sprzedaż/umowa sprzedaży rozumie się odpowiednio także świadczenie usług/umowę o świadczenie usług na rzecz Klientów, a pod pojęciem towar – odpowiednio usługi oferowane przez Sklep.
 3. Właścicielem Sklepu jest:

KADOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k., 58-535 MIŁKÓW 1,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000763908,

NIP PL 6112799075, REGON: 382135570

Tel.: +48 75 76 10 975

E-mail: info@kador.pl

Numer rachunku bankowego: 25102052260000620206320826.

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.
 4. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Zakres świadczonych usług – sprzedaż opakowań, materiałów pomocniczych, urządzeń i indywidualnych usług.
 6. Sprzedający – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW Sklepu Internetowego usługi:
 7. przetwarzanie formularza zamówienia towarów w sklepie internetowym;
 8. opcjonalne utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
 9. Świadczenie usług elektronicznych w wyżej wymienionym zakresie jest bezpłatne.
 10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Kupującego w Sklepie zawierana jest na czas nieograniczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Kupującego w Sklepie.
 11. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 12. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedającego po stronie Kupującego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e- mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi cookies. Użycie cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie Sklepu.
 13. Kupujący – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 14. Sprzedający jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży towaru wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego dokumentów rozliczeniowych, w szczególności paragonów, faktur, faktur korygujących drogą elektroniczną (w formie elektronicznego obrazu dokumentów), z pominięciem wersji papierowej.
 15. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Towarach znajdujące się na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem na adres podany przez Klienta. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, na adres podany w formularzu do Kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) przedpłata – płatność przelewem na podany rachunek bankowy Sprzedającego,
 3. b) płatność on-line, za pośrednictwem system płatności PayU – system administrowany przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,
 4. c) płatność terminowa – po udzieleniu akceptacji przez Sprzedającego.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskie lub spedycyjne) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całej Polski.
 3. W zależności od gabarytów Towaru i wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia dostawy są realizowane:
 4. a) przesyłką kurierską jako paczka,
 5. b) przesyłką kurierską jako paleta,
 6. c) za pośrednictwem firmy spedycyjnej – samochodem o dł. 7m,
 7. d) za pośrednictwem firmy spedycyjnej – samochodem o dł. 13,6m.
 8. Termin wysyłki zamówionego towaru wynosi od 24 godzin do 7 dni od daty skutecznego złożenia Zamówienia. Termin ten wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 9. W przypadku zamówienia usługi – jej realizacja nastąpi w sposób i w terminie wskazanym przy opisie usługi na stronie internetowej Sklepu.

§5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązują następujące zasady zgłaszania i rozpoznawania reklamacji:
 3. a) Reklamacja powinna być zgłoszona droga mailową na adres: sklep@kador.pl i powinna zawierać szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Wadliwy Towar Klient powinien odesłać na adres Sprzedającego: KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 58-535 Miłków 1.
 4. b) Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. c) Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. d) Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. W przypadku Klienta, niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązują zasady zgłaszania i rozpoznawania reklamacji opisane w Ogólnych warunkach sprzedaży KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opublikowanych na stronie www.kador.pl

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący (konsument) musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy jednoznacznym oświadczeniem, np. przez informację wysłaną drogą mailową na adres: sklep@kador.pl lub przez pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać lub przekazać towar Sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący ponosi też odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep). Zwrot nastąpi tym samym lub innym kanałem płatności, o ile Kupujący wyraził na to zgodę.
 6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów określonych przepisach ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), a w szczególności w przypadku umów:
 8. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. f) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 14. g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 15. h) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.